Salgsvilkår / Abonnement

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt abonnement og annen bruk av tjenester fra TV Haugaland.

TVH AS bruker Vipps som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller logger inn på en brukerkonto hos TVH AS inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer TV Haugaland sitt bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må logge på med en Vippskonto for å kjøpe abonnentprodukter digitalt, for å benytte digitale produkter, eller for å benytte nettjenester, eller for å gjøre endringer på abonnementet.

Brukernavn og passord på din Vipps er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Vipps-konto oppdatert og korrekt.

 

Disse abonnementsvilkårene suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten TVH AS sine brukervilkår. Vi oppfordrer deg til å lese disse i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av TVH AS og Vipps.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre mindre oppdateringer i disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd med minimum 30 dagers varsel.

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE

Selger er TVH AS, Strandgata 130, 5527 Haugesund, org.nummer: 932 510 537 og betegnes i det følgende som TVH AS eller selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Prisen vil fremkomme av bestilling fra enten tilbudsmail eller landingsside før bestillingsbekreftelse. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille abonnement digitalt abonnement fra TVH er 18 år. Abonnementet er personlig og til privat bruk. Uten skriftlig avtale med TVH AS skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt.

Nye priser og produktendringer kunngjøres senest 14 dager før iverksettelse. Prisen på abonnement kan indeksreguleres årlig. Økning utover indeksregulering skal varsles senest 5 uker før endringen trer i kraft. Den nye prisen vil gjelde fra neste abonnementet fornyes.

Tilgang til selskapets digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnement med bindingstid, skal betales forskuddsvis for hver periode i bindingstiden. Betalingen håndteres via Vipps’ abonnenttjeneste. Betaling vil automatisk bli trukket hver måned fra den kontoen du har knyttet til din Vipps-konto. For å kansellere ditt abonnement, følg instruksjonene i Vipps-appen eller kontakt oss direkte. Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 24 timer før ny abonnementsperiode starter.

TV Haugaland belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av Vipps, AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura), PDF-faktura eller betalingskort belastes ikke fakturagebyr. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Selger bruker betalingsløsninger fra Vipps, som betyr at man kan betale betalingsapp. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. En oppsigelse må avsluttes i Vipps.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Du kan endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil abonnementet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til.

Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. Resterende saldo fra ditt eksisterende abonnement godskrives på det oppgraderte abonnementet, og du fornyes automatisk til oppgraderte tilgangsnivå og termin. Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først
gjelde når inneværende abonnementsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå og termin.

Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til kanalen. Dersom du har abonnement med bindingstid, vil du ikke kunne avslutte ditt abonnement før bindingsperioden er over. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 24 timer før ny abonnementsperiode starter. 

En oppsigelse må rettes til TVH AS på e-post på følgende email: abo@tvh.as, eller gjennomføres på våre nettsider.

ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement hos TVH AS har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Du mottar angrerettsskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved returnere utfylt angrerettsskjema til kanalen innen 14 dager etter at
angrerettskjemaet er mottatt.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

TVH AS digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. TVH AS vil i den grad det er praktisk, forsøke å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.
Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vår kundeservice på abo@tvh.as.

TVH AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra TVH AS tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. TVH AS tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. TVH AS kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom TVH AS har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. 

Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TVH AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold.

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos TVH AS vil kanalen kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til TVH AS vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder TVH AS seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

HEVING

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

KONFLIKTLØSING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Hvis en minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig be om at Forbrukerrådet presenterer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Avgjørelser tatt av Forbrukertvistutvalget er juridisk bindende for partene.

Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på:

TVH AS

Org.nummer: 932 510 537

Strandgata 130

5527 Haugesund 

E-post: abo@tvh.as

Du finner også oppdatert kontaktinformasjon på vår hjemmeside TVH.as